Privacyregeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook vanuit de wet verplicht, opgelegd door de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhouding (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie afgerond is, of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.